Kıbrıs Öyküleri 2

34.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

TARİHİN DERİNLİKLERİNDE NOSTALJİK YOLCULUĞA, YILDIZLARIN AYDINLIĞINDA DEVAM?..
Birinci cildini 2004 yılında yayımladığımız öykü antolojisi içerisinde yer verdiğimiz öykülerimizin büyük çoğunluğu, dikkat ve titizlikle eski gazete ve dergilerden toplanarak araştırılması so-nucu ilk kez bu kitabımızda topluca sunulmuştu.
Çalışmalarımız, hiç kuşkusuz bir tarih araştırmasıdır?
Bir kültür tarihi araştırması?
Samtay Vakfı yayını olarak okurlarla paylaştığımız öykü anto-lojimizi araştıran ve hazırlayanlardan biri olarak, ilk cildimize yazdığım önsöze ?Tarihin Derinliklerinde Nostaljik Bir Yolculuk? başlığını vermiştim.
Öykülerimize dair ilk nostaljik yolculuğumuzun son durağı, Bener Hakkı Hakeri?nin İstiklal gazetesinde yayımlanan öyküsü olmuştu. Zorunlu bir duraktı bu, çünkü kitabımız, 500 sayfaya ulaşmıştı !
Ancak? Uzun ve heyecanlı yolculuğumuz, tarihin derinlikle-rinde devam ediyordu?Hangi köşelerde kimlerin, hangi duygu ve düşüncelerle yazılmış ne çok öyküleri vardı?
Kültür tarihimizin köşe bucaklarında kalan bu öyküler o kadar belleklerden uzaklaşmışlardı ki, samimiyetle itiraf edebilirim ki, bu öykülerinin varlıklarını yazanları bile unuturken, artık aramız-da olmayaların eş ve çocukları ise, hiç haberdar değillerdi?
Samtay Vakfı olarak biz, bir tür ?kayıp aile? olan öykülerle ya-zarlarını, öykülerle yazar ailelerini ilginç bir heyecan ve sevinçle buluşturduk?
Samtay Vakfı Başkanı olarak benim, büyük onur duyduğum bir buluşturma oldu bu?
Samtay Vakfı kitap yayın programı içerisinde, 2004 tarihli ilk öykü antolojimizden sonra, arada, 6 kitabımız daha yayımlandı?
Ve bu son 6 kitabımızdan sonra, yayın sırası yine, öykülerimi-ze, öykülerimizin 2?nci cildine geldi?
Ülkemizin ünlü radyo ve Tv. program yapımcı ve sunucuların-dan Sn. Hüseyin Kanatlı?nın 1949 tarihli öyküsüyle başlayan ikinci nostaljik yolculuğumuzdaki son durak ise, Sn. Yılmaz Hakeri?-nin Sn. Kanatlı?dan tam 20 yıl sonra (1969) yazdığı öyküsü oldu.
Bu cildimiz içerisinde yer alan öykülerimizin büyük çoğunlu-ğu da yine, ilk cildimizde olduğu gibi eski gazete ve dergi kolek-siyonlarının yıpranmış, sararmış ve hatta unutulmuş sayfaları ara-sından ?kurtarılmış öyküler?dir? 24 öykü yazarımızdan yalnızca yedisi kitaplarını yayımlamış yazarlarımızdır?
Antoloji çalışmamızın kronolojik bir sıralamayla yürütülme-sinden dolayı, kitapları yayımlanan yazarlarımızın öyküleri de kendi kitaplarından alınmış ve hatta adil bir seçki olabilmesi için de, kitaplarına kapak olan öyküleri antolojimiz için seçilmiştir?
Ve yine kitapları yayımlanan öykücülerimizin eski gazete ve dergi sayfaları arasında kalmış, kendilerinin bile kitaplarına alma-dıkları ilk öykü çalışmaları, öykü sürecimizin tarihselliğini daha doğru belirleyebilmemiz için yeni öyküleriyle birlikte okurlarımı-za ve arşivlerimize sunulmuştur?
Yazınımızın tarihsel süreci içerisinde öykü konularında görü-len çeşitlilik, dikkat çekicidir. İlk cildimizde tek öyküsü ile buluş-tuğumuz yazarlarımız çoğunluktaydı. Bu yolculuğumuzda ise Oğuz Kusetoğlu hariç, yazarlarımızın en az iki öyküsüne rastla-dık. İkiden fazla yazan öykücü sayısı ise çoğunlukta idi.
?Bir zamanlar?? üretilenleri paylaşmak, garip bir duygu?
Öyküleriyle buluştuklarımız arasında kayıp gidenler, yaşam ateşleri sönenler olsa da, sonuçta, kültür ve sanat tarihimize ışık tutan her yazar, bizim yıldızımızdır?
Günümüz öykücülüğüne aktardıkları aydınlıklar için tümüne teşekkürler, saygılar, sevgiler?
Suna ATUN
Samtay Vakfı
Başkan
 Kıbrıs Türk yazınında öyle görülüyor ki en çok ürünü olan dal, şiirdir. Çok kez kısa oluşu, kolay yayınlanır; şarkı, türkü olarak söylenilirliği; kolayca ezberlenebilir olması şiirin daha çok üretilmesinin nedenlerindendir. Bu dal içerisinde anonim ya da üreteni bilinen destanlarla ağıtların sayısı az değildir.
Bence şiirin kolay ezberlenebilirliği toplumlarda, kimi olayların anlatılmasında kullanılmasının nedenlerinden birisiyse, diğer bir neden buna bağlı olarak dünlerde yayın organlarının olmayışı ya da azlığından ötürü kimilerini olupbitenleri, düşüncelerini anlatmak için şiir söylemeğe itmesidir. Bunların arasında şiir alanında usta olanlarla şiirin ilkelerini bilmeyenlerin oluşu bu yönden varlaştırılan yapıtların yazınsal değerini ortaya koymuştur. Nedir yazılan; ister şiirin usta şairlerin bildiği ilkelere uygun olsun, isterse olmasın toplumun yapısını, kimi olayları ve yazanda, söyleyendeki düşünceleri aktarması yönünden önem taşımaktadır. Bu gibi şiirlerin çoğu; toplumbilimcilerle tarihçilere kaynak olup o zamanın olaylarına varmada belgesel nitelikteki yapıtlardır.
SAMTAY Vakfı ilgililerinin olabildiğince toplumumuzdaki ağıtlarla destanları derlemeğe, ortaya çıkarmağa; yazınla ilgilenenlere olduğu kadar toplumumuzun dünlerdeki yaşamı, düşüncesi, yapıpetmelerinde bilgileri dizelerde, şiirlerde görmeği isteyenlere üç kitap halinde sunmaları, gerçekten önemli olaydır. Bundan ötürüdür ki bugüne dek yayımladığım dört destanı, yapıtta yer alması için yeniden gözden geçirilmiş biçimleriyle vermekten geri kalmadım. Kitapta yer verilmemiş kimi destanlar varsa bu yer verilmeme, yayımlamama belki de yazanların tutumlarından kaynaklandı. İlerilerde vakıf ilgilileri bu üç yapıtın yeni baskılarını yaparlarsa kitaplara girmeyen ve sonradan bulunan, verilen ağıtlarla destanları, güçlükleri aşarak, ekleyecekler ya da yeni ikinci baskılara gidilmezse, çalışmalarına bakarak, bir dördüncü kitabı yayımlayacaklarını diyebilirim.
Elinizdeki kitap ?Kıbrıs Türk Halk Edebiyatında Destanlar Ve Ağıtlar Üzerine Bilgiler - Belgeler - Araştırmalar? adıyla yayımlanan üçüncü yapıttır ve ilk ikisini tamamlayıcıdır. Bu kitapta da destanlarla ağıtlara emek verenlerin yaşamöyküleri eklendi ve okurun daha önceki iki yapıt hakkında bilgi sahibi olması için ?onlarda yer alan yazarlar ve konulara?a yer verildi.
Yapıtın başka bir özelliği, 1950 sonrasında ve içlerinde başlangıçlardaki destan anlayışından farklı anlayışla yazılmış bulunan geniş soluklu destanlara yer verilmiş olmasıdır.
Her üç yapıt bu toplumun, adadaki yaşamı, olupbitenleri ozanların dilinden öğrenmek isteyenler için önemli yapıtlar olup öğrenim kurumlarımızda ?yazınımız üstüne bilgi verenler?in ya da ?bilgi almak isteyenler?in yararlanabilecekleri başyapıt özelliğindedir.
Yapıtın bütününü okuduğum halde içeriği üstüne ayrıntılı bilgi vermeği gereksiz görüyor; okuru ağıtlar ve destanlarla, yaşamöyküleriyle, konuyla ilgili yazılarla başbaşa bırakıyor, böylesi geniş kapsamlı üç yapıtı yayımlayanlara teşekkür etmeği ve kutlamağı borç sayıyorum.
Bener Hakkı HAKERİ

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net