Kıbrıs Öyküleri 3

25.0TL

Samtay Vakfı Tarafından Yayınınlanan Kitaplarımızı Satın Almak İçin "Sipariş Ver" Kısmından İsmini Bildirerek İletişime Geçebilirsiniz.

KIBRIS TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN 110 YILLIK TARİHSEL SÜRECİ...
Kıbrıs Türk Edebiyatı?nda 2003 yılına dek ?Öykücülüğümüz? ile ilgili herhangi toplu bir çalışma yapılmamıştı.
Samtay Vakfı, 2003 yılında, bu boşluğu gidermek hedefinde ?Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykü Antolojisi? hazırlama kararı aldı ve çalışmalara aynı yıl içinde başlandı.
Öykücülüğümüzün tarihsel süreç içerisindeki gelişimini de topluca arşivlerimize kazandıran projemiz, dört yılda üç kitap ola-rak tamamlandı.
Tarihsel dizin izlenerek yapılan bu çalışma, ulaşılabilinen en eski hikaye olan ?Bir Manzara-i Dil-gûşa? (İç Açıcı Bir Manzara) başlıklı hikaye ile başlar... Ahmet Tevfik Efendi tarafından kale-me alınan ve 1897 tarihli Akbaba gazetesinde yer alan bu hikaye eski Türkçe olarak kaleme alınmış ve çok değerli araştırmacı- ya-zarımız, Türkolog Harid Fedai tarafından kültür arşivlerimize ka-zandırılmıştır.
Kıbrıs?ın en güzel mizah ve taşlama örneklerini veren Ahmet Tevfik Efendi?nin yazdığı hikaye sonrasında 1920 yıllarında, İrşad dergisi ile Davul gazete-dergisinde de kısa hikayelerin yer aldığı görülür.
Kıbrıs Türk öykücülüğünde latin harflerle yazılan ilk öykü ki-tabı, 1936 yılında Hikmet Afif Mapolar tarafından yayımlanır. Ancak uzun bir hikaye şeklinde yazılan bu yapıtın künyesinde, tü-rü ?roman? olarak geçer? Mapolar bu uzun hikayesinin ardından, peş peşe üç hikaye kitabı daha yayımlar?
?Öykü Antolojisi? serimizin ilk cildinde 27 yazarın 66 öyküsü ile takma adla imzalı 3 yazarın 6 öyküsü yer alır. Toplam 30 ya-zar ve yetmiş iki öykü bulunur.
Bu kitaplarımızda, öykü yazanlarımızın basılı kaynaklarımızda görülen ilk öykülerinin yayın tarihleri dikkate alınarak bir tarihsel dizin düzenlemesi yapılmıştır.
1945-1955 yılları arasında öykü yazanların bir kısmı lise öğ-rencisi, gençlerdir. Hikayeleri kendi yayımladıkları dergilerde ve-ya gazetelerde yer alıyordu? İlk cildimizde de belirttiğimiz gibi 1897 - 1954 yılları arasında sadece dört hikaye kitabı yayımlan-mıştır.
Yaşamlarının sonraki yıllarında şair (Mustafa Adiloğlu, Özker Yaşın, Taner Baybars, Emine Hazım Remzi), yazar (Bener Hakkı Hakeri) siyaset adamı (Osman Örek), ressam (Cevdet Çağdaş) ve ilim adamı (Vamık Volkan) olarak isim yapmış öykücülerle bazı ilkokul öğretmenlerinin isimleri de, ilgi çekicidir.
Bazı dergi ve gazetelerde düzenlenen ?Hikaye Yarışmaları?n-da derece alan öyküler de kitabımızda yerini almıştır?
?Öykü Antolojimiz?in ikinci cildi 1949 -1977 yılları arasında yazılmış 72 öykü ile 25 yazarımızı okuyucuya taşırken, yayım-lanmış kitap sayısının 25 olduğuna da dikkat çeker...
Öyküleri ilk kez 1950 yılında İstiklal gazetesi sayfaları ara-sında yayımlanan Bener Hakkı Hakeri, 1950?lerden günümüze, öykü yazarlığına ara vermeden devam eden en uzun soluklu yaza-rımızdır. Yazınımızın çok yönlü alanlarında da seçkin eserleri bu-lunan Hakeri, yaklaşık 60 yıllık bir öykü yazarımız olmasına kar-şın çeşitli nedenlerden dolayı bu ürünlerini kitaplaştıramamış ve en sonunda kendi buluşu olan farklı bir yöntemle öykülerinden oluşan ilk iki seçkisini (On Üçüncü Heykel - Şiir / Öykü) (Gabba-rın Ölümü - öykü) 2006, üçüncü seçkisini de (Casus Anten Terö-risti - öykü) 2007 yıllarında bilgisayar çıktılarından yararlanarak ve kendi deyimiyle ?tıpkı çekim? olarak okurlarına sunar.
Günümüzde daha çok gazete köşe yazarlığı kimlikleri ile tanı-nan Eşref Çetinel, Ahmet Tolgay, İsmet Kotak ile şair olarak bil-diğimiz Fikret Demirağ ve İlkay Adalı da bir zamanlar yazdıkları kimi öykü çalışmaları ile ikinci ciltte yer alır.
Antolojimizin üçüncü cildi 1966 - 2005 yılları arasında yazıl-mış öykülerimiz ile yazarlarından oluşur. Bu yapıtta da, bu gün için öykü yazarlıklarıyla çok bilinmeyen Erdoğan Saraçoğlu, Do-ğan Haktanır, Aytaç Çağın?dan örnekler vardır?
Bu noktada, önemli bir konuya değinmek isterim :
Öykü ve öykü yazarlarımız üzerine geniş soluklu bir araştırma - derleme ve yazın çalışmasına başladığımız 2003 yılı yazında,  bu yöndeki kitap yayınlarımızı en geç 2005 yılı sonunda tamam-layacağımızı düşünmüş, bu düşünceden hareketle de antoloji ça-lışmamıza;
- Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykünün 107 yıllık Kronolojik - Antolojik Tarihsel Süreci, adını vermiştik.
107 yıl üzerinde durduk, çünkü birinci cilde aldığımız en eski kaynaklı öykümüzün (Hikaye) ilk yayın tarihi, 1897 idi.
Bu çalışmamızı 2005 yılı sonunda noktalamayı hedeflediğimiz anımsanırsa, geride bıraktığımız yazınsal süreç, 107 yıl idi.
Ancak üçüncü ve son kitabımız daha sonraları ulaştığımız öy-külerimizle, yayın takvimimizi 2007 yılı sonuna erteleyince, do-ğal olarak, 1897- 2005 arasındaki ?107 yıl? süreci, 2005-2007 yıl-ları arasında üretilen öykülerle ?110 yıl?a ulaştı.
Öykü Antoloji serimizin ismine bağımlı kalıp 2005 - 2007 ara-sında yazılan öykülerle yazarlarına yer vermemiş olsaydık, edebi-yatımızda ilk kez ele alınan böylesine geniş kapsamlı bir çalışma-da önemli bir boşluk kalırdı. Bu boşluğu bırakmamak için üç ciltlik çalışmamıza, son dönem öykü ve yazarlarını da almayı uygun gördük. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Öyküsü?nün 110 yıllık tari-hinin yazımını tamamlamış oluyoruz.
Üçüncü kitabımızda 33 öykü yazarımızdan 66 öykü yer alır-ken, son dönem yayımlanmış öykü kitaplarının toplamının 39 ol-duğunu hatırlatmaktan mutluluk duyarız.
Bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim :
Antolojimizin bu son cildine, yayımlanmış kitabı olan yazarla-rımızdan birer, henüz kitabı yayımlanmamış yazarlarımızdan da birden fazla öykü alınmıştır. Antolojimiz için seçkilenen öykünün uzunluğu da, yazarımızdan alınan öykü sayısında etken olmuştur.
 ?Kıbrıs Türk Edebiyatında Öykünün 110 yıllık Tarihsel Süreci? çalışmamız 1360 sayfa ve üç cilt olarak arşivlerimize kazandırıldı.
Kuşkusuz bu sayının birkaç yüz sayfa daha artması elbette mümkündü. Bir gerçeğin altını çizmemiz gerekmektedir ki bizim üç ciltlik bu çalışmamız içinde yer alan öyküler edebiyat tarihimi-zin tüm öyküleri değil, yalnızca yazarlarımızdan seçkilediğimiz öykü örneklerinden oluşmaktadır.
Bir diğer gerçek de pek çok gazete, dergi ve kitap koleksiyonlarının çeşitli nedenlerden dolayı yıllar içinde bir yerlerde bırakıl-mak zorunda kalmış, dağılmış ve kaybolmuş olması nedeniyle bizlere ulaşamamasıdır?
Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda, dünden bugüne ya-yımlanmış olan öykü kitaplarımızın toplamının 57 olduğunu ve bu kitaplarımız içerisinde yer alan öyküler toplamının da 878 ol-duğunu saptadık?
Kesin bilgilerle ulaşabildiğimiz bu verilere kimi yazarlarımı-zın kendi özel dosyalarında henüz yayınlanmamış olarak duran öyküleri yanına, tarihsel süreç boyunca kaybolup giden gazete, dergi ve kitaplarımızı da kattığımız zaman, Samtay Vakfı olarak bizim topluca sunduğumuz rakamların en az bir kat daha üzerine çıkabileceğimiz, kesindir.
Ülkemiz yazınında görülen en büyük boşluklardan biri de, bi-yografik çalışmalardır.
Bu büyük boşluğun ayrımında olan Samtay Vakfı biyografi-lere her zaman hassasiyet göstermiş ve bu hassasiyetini vakfın diğer kitap çalışmalarında ortaya koyduğu gibi, öykü antolojisinde de ortaya koymuş ve sonuçta 88 öykü yazarımızı tanıtıcı fotoğraf-ları yanında biyografileriyle geleceğe sunmuştur.
Sonuç olarak; öykücülüğümüzün tarihsel süreç içerisinde ciddi bir gelişme kaydettiğini, öykü yazar ve kitap sayısının arttığını bu çalışmada izlemekteyiz.
Hiçbir öykümüz ve öykücümüz üzerine yorum yapmadık.
Edebiyatımızda öykülerimiz üzerine yapılması gereken değerlendirmelerin, ülkemizin gururu olan üniversitelerimize ve bu üni-versitelerimiz bünyesinde yer alan ilgili fakültelere ait bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünüyoruz?
Yeni kitap yayınlarımızda buluşmak dileğimizle?
Suna ATUN
Samtay Vakfı
Başkan

Write a review

Note: HTML is not translated!

Bad            Good


Gönder

Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Gazimağusa kentinin sosyal kültürel, sanatsal ve tarihsel kimliğinin araştırılması ve yazılmasını, ses ve görüntü olarak derlenmesini yapmak, yaptırtmak, bu yöndeki çalışmaları özendirmek ve elde edilecek bilgi ve belgeleri arşivlemek suretiyle kitaplaştırılmalarını ve Gazimağusa Kenti ile ilgili olarak kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitimsel ve tarihsel boyutlu konferans, seminer, panel, sempozyum (bilgi şöleni) ve açık oturum toplantıları düzenlemek amacıyla Samtay Vakfı kurulmuştur.

İletişim

0392 366 5919
0392 366 3988
samtay[at]kibris.net